Tag Archives: SQ

Folktales from the Scottish Highlands — June 2023–April 2024, Edinburgh and/or Glasgow, UK (AB, SQ, SS ??)

Folktales from the Scottish Highlands, the first dual-langauge (i nGaeilge agus i mBéarla) exhibit at National Library of Scotland, June 2023–April 2024, although I don’t see where it says whether this will be at their location in Edinburgh or in Glasgow. Both?

Hermetic Library Calendar Folktales From the Scottish Highlands Jun2023

“Sgeulachdan Gàidhlig a chaidh a shàbhaladh dhan an àm ri teachd nam fòcas do thaisbeanadh mòr

Bidh Leabharlann Nàiseanta na h-Alba a’ cumail a’ chiad taisbeanadh dà-chànanach aca a-riamh am-bliadhna mar chomharrachadh air obair Iain Frangan Caimbeul – Iain Òg Ìle – fear bhon 19mh linn a rinn a dhìcheall gus sgeulachdan Gàidhlig a bha ann an cunnart dol à bith a shàbhaladh.”

“Folktales from the Scottish Highlands, bidh prògram de thachartasan agus ghnìomhan ionnsachaidh, a thèid ainmeachadh nas fhaide air adhart as t-earrach. Fosglaidh e san Ògmhios 2023 agus ruithidh e chun a’ Ghiblein 2024. Tha inntrigeadh do thaisbeanaidhean an Leabharlann Nàiseanta an-asgaidh.”

“Gaelic folktales saved from oblivion focus of major exhibition

The National Library of Scotland will host its first ever dual-language exhibition this year in celebration of the work of John Francis Campbell – a 19th-century figure who took it upon himself to save Gaelic folktales at risk of dying out.”

“Folktales from the Scottish Highlands, will be complemented by a programme of events and learning activities, which will be announced later in the spring. It will open in June 2023 and will run until April 2024. Entry to the National Library’s exhibitions is free.”